NOSP - Wolders Metaalgieterij te Steenbergen - Prins Reinierstraat 5 te Steenbergen - NB085101003 - Z2023-00003021

Bekendmaking voor overig in Noord-Brabant

Geplaatst op Lokaalnieuwssteenbergen.nl op: 9-3-2024

  1. Bekendmakingen Steenbergen
  2. NOSP – Wolders Metaalgieterij te Steenbergen – Prins Reinierstraat 5 te Steenbergen – NB085101003 – Z2023-00003021

overig Prins Reinierstraat Steenbergen Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie Steenbergen

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Vaststellen ernst en spoed van bodemverontreinigingen en instemmen met saneringsplan op de locatie de Prins Reinierstraat 5 te Steenbergen, NB085101003. V&S Milieu Adviseurs B.V. te Tilburg, namens Wolders Metaalgieterij te Steenbergen heeft op 16 november 2023 bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant een melding ingediend ingevolge van artikel 28, lid 1 Wbb, voor het vaststellen van ernst en spoed van de bodemverontreiniging en het instemmen met het saneringsplan op de locatie de Prins Reinierstraat 5 te Steenbergen, NB085101003. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant gemandateerd voor het afhandelen van deze procedure. In de beschikking besluit Gedeputeerde Staten: 1.Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging in grond zoals bedoeld in artikel 29 Wet bodembescherming. 2.De sanering van de verontreiniging is niet spoedeisend zoals bedoeld in artikel 37 Wet bodembescherming. 3.Met het saneringsplan wordt, overeenkomstig artikel 39 Wet bodembescherming, ingestemd. 4.Gebruiksbeperkingen zijn op de locatie van toepassing. 5. Voorschriften zijn aan de sanering verbonden. De beschikking en bijbehorende stukken zijn vanaf 8 maart 2024 digitaal te bekijken op www.officielbekendmakingen.nl en liggen gedurende zes weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en bij de gemeente Steenbergen. Binnen zes weken na de dag waarop de beschikking bekend is gemaakt kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift op 2 manieren indienen: · Digitaal. Op www.brabant.nl/bezwaar vindt u de link ‘Bezwaar indienen’. U heeft hiervoor een digitale handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. · Per post. Stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Secretariaat van de hoor- en adviescommissie Postbus 90151 5200 MC ’s-Hertogenbosch. In het bezwaarschrift zet u: · uw naam en adres; · de datum, het kenmerk en een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent; · de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit; · de datum van uw bezwaarschrift en uw handtekening; · maakt u namens iemand anders bezwaar? Stuur dan een machtiging mee. Voeg ook een kopie toe van het besluit waarmee u het niet eens bent. Op deze manier kunnen wij uw bezwaarschrift beter in behandeling nemen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer en e-mailadres geven? Zo kunnen wij samen met u de beste aanpak van de behandeling van uw bezwaar bespreken. U kunt het secretariaat van de hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en emailadres bezwaar@brabant.nl. Aan het indienen van een bezwaar zijn geen kosten verbonden. Voorlopige voorziening  Als u een bezwaarschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit geldt zolang uw bezwaarschrift in behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij de: Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019 2500 EA Den Haag Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht). Aan deze procedure is het kenmerk Z2023-00003021 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden in de onderwerpregel. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaaksysteem. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan info@omwb.nl.

Unknown

 Lokaalnieuwssteenbergen.nl Redactie

Lokaalnieuwssteenbergen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Steenbergen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Steenbergen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.